previous map next

Kurashiki


In the old rice-merchant quarter

© for the photo 1997 by Tobias Wittig


previous map next