Heian-jingu

Main page of Sakura next

© for the photo 1995 by Tobias Wittig